Medyczne czynności ratunkowe podejmowane samodzielnie przez ratowników medycznych

2019/04 26 14:04

– Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych

– Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń

– Prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci

– Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

– Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem:
* rurki ustno – gardłowej;
* rurki nosowo – gardłowej,
* maski krtaniowej,
* rurki krtaniowej,
* konikopunkcji.

– Odsysanie dróg oddechowych

– Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:
ręcznie :
* maski twarzowej,
* zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego,
– mechanicznie – z użyciem respiratora.
– Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,

– Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG,

– Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej,
– Wykonanie EKG,
– Monitorowanie czynności układu oddechowego,
– Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi,
– Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,
– Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
– Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu,
– Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
– Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
– Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:
* poziomu glukozy w surowicy,
* poziomu elektrolitów w surowicy,
* badania gazometrycznego krwi włośniczkowej
– Opatrywanie ran,
– Tamowanie krwotoków,
– Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
– Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
– Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
– Segregacja medyczna,
– Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
– Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
– Podawanie wymienionych leków

--CopyRights: https://alphamedic.pl/2019/04/26/medyczne-czynnosci-ratunkowe-podejmowane-samodzielnie-przez-ratownikow-medycznych/

Leave a Reply

(required)